Bekijk desktop versie

Egypte

Leden

Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Actualiteiten

Na de val van president Morsi en het aantreden van de interim-regering in juli 2013 hebben meerdere extremistische groeperingen opgeroepen tot geweld. Politieke onrust en gewelddadige acties zijn de komende maanden in de aanloop naar de presidents- en parlementsverkiezingen verwachtbaar. Er is een dreiging van terroristische aanslagen in het gehele land. Reizigers wordt geadviseerd overheidsgebouwen en publieke plaatsen waar veel buitenlanders komen te mijden.

Vanwege een terroristische dreiging tegen het vliegverkeer dat gebruik maakt van het luchtruim boven de Sinaï, adviseren we reizigers om vóór de reis bij hun luchtvaartmaatschappij of touroperator navraag te doen of bij de vliegroute rekening wordt gehouden met deze dreiging.

Alle reizen naar de Sinaï worden ontraden. Het geweld in de Sinaï is in de afgelopen maanden geëscaleerd en er is een reële dreiging van terroristische aanslagen. Nederlanders die nu in Sharm el Sheikh of één van de andere badplaatsen in de Sinaï verblijven wordt geadviseerd het gebied te verlaten en daarover contact op te nemen met hun reisorganisatie.

Voor de overige delen van Egypte worden alle niet-essentiële reizen ontraden met uitzondering van de volgende toeristische bestemmingen:

 • de hotelresorts in de gebieden aan de Afrikaanse kust van de Rode Zee en de Golf van Suez;
 • de steden Luxor, Aswan en Abu Simbel (inclusief cruises);

U wordt aangeraden bij bezoeken aan de steden Luxor, Aswan en Abu Simbel, alsmede eerdergenoemde hotelresorts die zijn gelegen aan de Afrikaanse kust van de Rode Zee en de Golf van Suez extra waakzaamheid te betrachten en deze bestemmingen uitsluitend per nabijgelegen luchthaven te bezoeken. De nabijgelegen luchthavens zijn zowel met directe vluchten als met vluchten via Cairo International Airport aan te vliegen. Ontraden wordt om over de weg tussen Luxor en Aswan te reizen.

Algemeen

Egypte wordt geplaagd door sociale onrust en politieke spanningen (stakingen, blokkades, inflatie, beschikbaarheid van goederen en dergelijke) die gepaard gaan met demonstraties en gewelddadigheden die inmiddels hebben geleid tot honderden doden en vele gewonden. Nog steeds vinden demonstraties in Caïro en overige gebieden in Egypte plaats waarbij ook (vuur)wapens worden gebruikt. Daarbij is ook sprake van een escalatie van seksueel geweld, waarbij ook westerse vrouwen het slachtoffer zijn geworden.
Veiligheidstroepen kunnen hard optreden. Bij het tegengaan van demonstaties is gebruik van traangas van een agressieve soort met ernstige bijwerkingen mogelijk, die ook onder de grond in metrostations, kan doordringen.

Reizigers worden geadviseerd de aanwijzingen van het leger en de politie strikt op te volgen. Tevens wordt geadviseerd (de ruime nabijheid van) demonstraties en samenscholingen absoluut te mijden en deze niet te fotograferen of te filmen, de berichtgeving in de media te volgen en zich te informeren over de actuele binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen.

De publieke opinie in Egypte kan soms heftig reageren op binnenlandse of buitenlandse gebeurtenissen, zoals bij uitingen die door Moslims als kwetsend worden ervaren.
Er is in toenemende mate sprake van een negatieve houding ten opzichte van buitenlanders. Deze kunnen agressief benaderd worden.

In Caïro kan extreme verkeershinder ontstaan, waardoor het zeer moeilijk kan zijn een plaats van bestemming te bereiken. Deze verkeershinder zou kunnen leiden tot beperkte bereikbaarheid van de luchthavens hetgeen gevolgen kan hebben voor aankomende en vertrekkende vluchten. Het Egyptische (trein)verkeer brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, dat zich vertaalt in grote aantallen verkeersdoden.

U kunt onverwachts geconfronteerd worden met veiligheidsmaatregelen van de Egyptische overheid. Er moet rekening worden gehouden met diverse controlemomenten tijdens de reis. De Nederlandse ambassade kan niet op alle locaties in Egypte (tijdig) consulaire bijstand verlenen.

U wordt geadviseerd geen opnames (foto, film, etc.) te maken van locaties die door de Egyptische autoriteiten als strategisch zijn aangemerkt zoals onder meer (militaire) overheidsgebouwen en –terreinen, elektriciteitscentrales, het Suez kanaal etc. De Egyptische wet verbiedt dit en bij overtreding kan de politie overgaan tot arrestatie, waarna een rechtsgang kan volgen met mogelijke ongewenst verklaring van betrokken personen. Er bestaat extra gevoeligheid voor wat betreft journalisten. Voor hen bestaan speciale procedures met betrekking tot persaccreditatie en de invoer van apparatuur.

Standaarden en voorzieningen op het gebied van veiligheid kunnen afwijken van die in Nederland en de naleving van voorschriften is in Egypte niet altijd vanzelfsprekend. Reizigers wordt aangeraden bij al hun activiteiten, in het bijzonder bij de beoefening van risicovolle sporten, hierop attent te zijn. Zo zijn in het verleden toeristen omgekomen bij het beoefenen van duiksport, door water scooters, luchtballonvluchten en gemotoriseerde vierwielers (zogenaamde quads). De reiziger heeft hier een eigen verantwoordelijkheid en wordt aangeraden zoveel mogelijk van erkende en als goed bekendstaande organisaties gebruik te maken.

Homoseksualiteit wordt niet geaccepteerd in Egypte. U wordt geadviseerd hiermee rekening te houden bij uw opstelling en uitingen.

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Egypte wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Aanvullende informatie inzake een verblijf in Egypte kunt u vinden op de website van de Nederlandse ambassade te Caïro.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

Na de val van president Morsi hebben meerdere extremistische groeperingen opgeroepen tot geweld, waarbij gedreigd wordt met aanslagen. Er moet rekening worden gehouden met de reële dreiging van terroristische aanslagen in het gehele land. Reizigers wordt geadviseerd overheidsgebouwen en publieke plaatsen waar veel buitenlanders komen te mijden.

Vanwege een terroristische dreiging tegen het vliegverkeer dat gebruik maakt van het luchtruim boven de Sinaï, adviseren we reizigers om vóór de reis bij hun luchtvaartmaatschappij of touroperator navraag te doen of bij de vliegroute rekening wordt gehouden met deze dreiging.
Tevens dient u zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen.

Zware criminaliteit

In de afgelopen jaren en vooral na de revolutie is sprake van een toename in criminaliteit in met name de grote steden en drukke badplaatsen. Met regelmaat vinden carjacking en kortstondige vrijheidsberovingen (zie rubriek 'Onveilige gebieden') plaats, waarvan buitenlanders het slachtoffer zijn.

In verband met een terugloop van het aantal toeristen dat momenteel Egypte bezoekt worden degenen die Egypte bezoeken veelvuldig en opdringerig aangesproken door personen die werkzaam zijn in de toeristenindustrie, waarbij eveneens een toename is in kleine criminaliteit en van ongewenste intimiteiten. Met name in de toeristische steden is een toename in conflicten tussen toeristen en lokale taxichauffeurs waargenomen, waarbij zich ook gewelddadige roofovervallen hebben voorgedaan.

Onveilige gebieden

Alle reizen naar de Sinaï worden ontraden. Het geweld in de Sinaï is in de afgelopen maanden geëscaleerd en er is een reële dreiging van terroristische aanslagen. Nederlanders die nu in Sharm el Sheikh of één van de andere badplaatsen in de Sinaï verblijven wordt geadviseerd het gebied te verlaten en daarover contact op te nemen met hun reisorganisatie.

Voor de overige delen van Egypte worden alle niet-essentiële reizen ontraden met uitzondering van de volgende toeristische bestemmingen:

 • de hotelresorts in de gebieden aan de Afrikaanse kust van de Rode Zee en de Golf van Suez;
 • de steden Luxor, Aswan en Abu Simbel (inclusief cruises);

In de Sinaï hebben zich vele gewelddadigheden voorgedaan. Sinds de val van President Morsi is de situatie in de Sinaï verder geëscaleerd. Hoewel het leger tracht controle over het gebied te herstellen, heeft het aanvallen op grensposten, legereenheden en overheidsgebouwen en ook sectarisch geweld niet kunnen voorkomen. Tevens vonden kortstondige vrijheidsberovingen door Bedoeïenen in de Sinaï plaats, bijvoorbeeld in het gebied rond het St. Catherina klooster, maar ook op doorgaande wegen in de Sinaï. Gegijzelden werden gebruikt om druk uit te oefenen op de Egyptische autoriteiten. Ook in de rest van het binnenland van de Sinaï is het onrustig en komen onofficiële wegblokkades, gijzelingen, overvallen en (met geweld gepaard gaande) diefstallen van voertuigen door zwaar gewapende groeperingen voor.

U wordt aangeraden bij bezoeken aan de steden Luxor, Aswan en Abu Simbel, alsmede eerdergenoemde hotelresorts die zijn gelegen aan de Afrikaanse kust van de Rode Zee en de Golf van Suez extra waakzaamheid te betrachten en deze bestemmingen uitsluitend per nabijgelegen luchthaven te bezoeken. De nabijgelegen luchthavens zijn zowel met directe vluchten als met vluchten via Cairo International Airport aan te vliegen. Ontraden wordt om over de weg tussen Luxor en Aswan te reizen.

Calamiteitenfonds

Bindend besluit 1 Egypte, Sinaï – (dreigend) molest        
d.d. 28 februari 2014

De Calamiteitencommissie heeft op 28 februari 2014 voor het (dreigend) molest in Egypte, Sinaï de volgende besluiten genomen:

­ Vaststelling van een (dreigende) calamiteit op 28 februari 2014 voor de Sinaï, Egypte op basis van (dreigend) molest en het als gevolg hiervan aangescherpt reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
­ Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie op 28 februari 2014 als gevolg van deze (dreigende) calamiteit voor die delen van de Sinaï, Egypte waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde (dreigende) calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisover¬eenkomst na te komen.
Dit zal voornamelijk zien op de bestemming Sharm el Sheikh.

Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deel¬nemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie
Deelnemers kunnen voor reizen naar die delen van de Sinaï, Egypte die op 28 februari 2014 al waren aangevangen (uit Nederland vertrokken) en die ter plaatse - als gevolg van het (dreigend) molest - niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpas¬singen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen zal met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Indien reisaanpassing niet mogelijk blijkt en de reis wordt gestaakt, dan heeft de consument recht op vergoeding van de meerkosten van repatriëring door het Calamitei¬tenfonds en van de niet-genoten dagen door de reisorganisator.
De reisorganisator vergoedt aan de consument het totale bedrag en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen en een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De in de reissom begrepen marge maakt onderdeel uit van de terugbetaling.
Let op: voor reizen met een geboekte terugreisdatum op 28 februari 2014 geldt dat geen sprake is van repatriëring en dus evenmin van meerkosten van repatriëring die voor vergoeding door het fonds in aanmerking komen. Voor deze consumenten is evenmin sprake van vergoeding van de niet-genoten dagen door de reisorganisator.

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 28 februari 2014 geldt dat de (gevolgen van) het (dreigend) molest bij deelnemers bekend verondersteld mochten worden en derhalve een risico inherent aan de reis vormen dat door deelnemer en consument voor aanvang van de reis is aanvaard. De deelnemer is voor een correcte uitvoering van de reisovereen¬komst aansprakelijk.

Aanvullende informatie

 • Laatste update: 05-03-2014

Aanvullende informatie grensdocumenten
Toeristen kunnen hun visum bij aankomst in Egypte kopen, zakenreizigers moeten van tevoren een visum aanvragen. Kosten visum bij aankomst: $15 of € 13.
* wanneer fysiek een visum bij de ambassade wordt aangevraagd moet het paspoort 6 maanden geldig zijn op geplande inreisdatum.

ANVR tegen seksueel misbruik kinderen
De campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen wordt internationaal gecoördineerd door ECPAT (www.ecpat.nl) en gesteund door de ANVR en de internationale reisindustrie. ECPAT voert campagne in meer dan 60 landen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, ofwel kinderprostitutie, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden.

ANVR leden:
- mogen zich op geen enkele wijze inlaten met het organiseren en aanbieden van reizen die mede kinderprostitutie ten doel hebben;
- zorgen ervoor dat zij contracten met hotels kunnen opzeggen indien deze gelegenheid geven;
- zullen waar nuttig en/of noodzakelijk informatie over de problematiek van kindermisbruik verstrekken aan reizigers, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via de reisleiding.

Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar, ter plaatse en in Nederland. Ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan, aangifte in Nederland is (nog) mogelijk.

Grensdocumenten

 • Laatste update: 27-03-2014

Vereisten voor een zakenvisum voor Egypte visum voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 2. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur. Deze foto's moeten:

  • Recent zijn
  • Goedgelijkend zijn
  • Alleen een lichtgrijze, lichtblauwe of witte (egale) achtergrond hebben
  • Het officiële formaat hebben (35 mm breedte x 45 mm hoogte)
  • Eén pasfoto moet gelijmd worden op het visumaanvraagformulier, de tweede foto met een paperclip bevestigd aan het formulier

 3. Garantiebrief

  Een brief van de werkgever van de aanvrager. De brief moet:

  • Afgegeven zijn door een Nederlands bedrijf of Nederlandse vestiging van dat bedrijf
  • Op bedrijfspapier geschreven zijn
  • De naam en het adres van het Nederlandse bedrijf vermelden
  • De naam van de aanvrager vermelden
  • Het aantal inreizen aangeven, plus de benodigde duur van het visum
  • Vermelden dat het bedrijf garant staat voor alle onkosten

  Een voorbeeld Garantiebrief is opgenomen in het CIBTvisas-aanvraagpakket

 4. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 5. CIBTvisas-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de CIBTvisas website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

Vereisten voor een toeristenvisum voor Egypte voor Nederlandse paspoorthouders

 1. Visum bij aankomst

  Een visum is verkrijgbaar bij aankomst voor een verblijf van maximaal 30 dagen. Het paspoort moet geldig zijn tot ten minste zes maanden na inreis.


  Er is geen garantie dat toegang daadwerkelijk verleend zal worden. Neem contact op met de ambassade voor meer informatie en vraag na bij uw luchtvaartmaatschappij of inchecken zonder visum is toegestaan. CIBTvisas adviseert reizigers altijd vóór vertrek een visum aan te schaffen waar mogelijk. Hiermee voorkomt u niet alleen het risico van weigering van toegang, maar ook lange wachtrijen bij de immigratiedienst voor de uitgifte van het visum bij aankomst.

 2. Paspoort

  Het paspoort van de aanvrager. Dit mag een noodpaspoort zijn. Het paspoort moet:

  • Minstens zes maanden geldig zijn na elke inreis
  • Minstens twee lege, tegenover elkaar liggende visumpagina's bevatten
  • Vrij zijn van hoesjes, omslagen en losse inhoud, graag deze volledig verwijderen voordat u de aanvraag naar ons zendt

 3. Pasfoto's

  Twee officiële pasfoto's in kleur. Deze foto's moeten:

  • Recent zijn
  • Goedgelijkend zijn
  • Alleen een lichtgrijze, lichtblauwe of witte (egale) achtergrond hebben
  • Het officiële formaat hebben (35 mm breedte x 45 mm hoogte)
  • Eén pasfoto moet gelijmd worden op het visumaanvraagformulier, de tweede foto met een paperclip bevestigd aan het formulier

 4. Bewijs van het reisarrangement

  Een kopie van het vluchtschema of een uitdraai van uw e-ticket afgegeven door de reisorganisatie.

 5. Visum-aanvraagformulier

  Eén volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.

 6. CIBTvisas-orderformulier

  U ontvangt een orderbevestiging per e-mail nadat u een order online heeft geplaatst via de CIBTvisas website. Een print van deze bevestiging stuurt u naar ons, samen met uw paspoort en de andere benodigdheden die we in het aanvraagpakket vermelden.

  Voor alle andere orders en daar waar van toepassing, vult u handmatig een origineel orderformulier in, ondertekent u dit en stuurt u het naar ons op.

Gezondheidsinformatie

 • Bron: LCR
 • Laatste update: 25-04-2013

Deze informatie wordt samengesteld door en is afkomstig van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

Persoonlijk advies
Deze informatie is van algemene aard. Uiteindelijk bepalen uw reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de activiteiten die u onderneemt, uw gezondheid en uw leeftijd welke vaccinaties en maatregelen voor u nodig zijn. Laat u daarom altijd persoonlijk adviseren over de maatregelen die voor uw reis belangrijk zijn door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige (GGD). Dit is extra van belang als u zwanger bent, als u gezondheidsproblemen heeft, als u langer dan 3 maanden wilt gaan reizen, of als u op reis bijzondere risico’s loopt door activiteiten of beroep.

Gele koorts Komt niet voor. Vaccinatie verplicht als men vanuit een gele koorts gebied komt.
DTP Vaccinatie aanbevolen.
Buiktyfus Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD
Mazelen Verhoogd risico. Vaccinatie aanbevolen voor iedereen die vanaf 1965 is geboren en geen mazelen heeft doorgemaakt of niet volgens het Rijksvaccinatieprogramma is ingeënt. Vaccinatie ook aanbevolen voor kinderen ouder dan 6 maanden die nog geen BMR vacinatie volgens het Rijksvaccinatieprogramma hebben ontvangen.
Hep A Vaccinatie aanbevolen.
Hep B Vaccinatieadvies persoonsgebonden. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Rabies Kan bij zoogdieren voorkomen. Vermijd contact met zoogdieren. Raadpleeg (huis)arts / GGD.
Dengue Dengue of knokkelkoorts komt voor. Bescherm u goed tegen muggenbeten.

Klimaatinformatie

Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  15  10  17 
Februari  16  16 
Maart  18  17 
April  20  11  18 
Mei  23  11  20 
Juni  25  12  24 
Juli  28  12  26 
Augustus  28  12  26 
September  26  11  26 
Oktober  25  10  24 
November  21  22 
December  17  18 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  20 
Februari  22 
Maart  26  10 
April  32  10 
Mei  36  11 
Juni  38  13 
Juli  38  13 
Augustus  37  12 
September  35  12 
Oktober  33  10 
November  26 
December  21 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  16 
Februari  18 
Maart  21 
April  24  11 
Mei  29  11 
Juni  31  13 
Juli  32  13 
Augustus  32  12 
September  29  11 
Oktober  27  10 
November  23 
December  17 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  19  24 
Februari  20  23 
Maart  22  23 
April  25  10  24 
Mei  28  11  24 
Juni  30  12  27 
Juli  31  13  28 
Augustus  32  12  29 
September  29  11  28 
Oktober  28  10  27 
November  24  26 
December  21  25 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  18 
Februari  21 
Maart  25 
April  31  10 
Mei  35  12 
Juni  37  13 
Juli  37  13 
Augustus  37  12 
September  33  12 
Oktober  30  10 
November  25 
December  21 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  16  16 
Februari  17  16 
Maart  18  17 
April  20  10  18 
Mei  23  10  19 
Juni  27  12  22 
Juli  28  13  25 
Augustus  27  12  26 
September  26  11  25 
Oktober  24  10  24 
November  22  21 
December  17  17 
Maand T Gem Zon Regen T W
Januari  19  24 
Februari  20  23 
Maart  22  23 
April  26  10  24 
Mei  30  11  24 
Juni  33  12  27 
Juli  34  12  28 
Augustus  34  11  29 
September  32  11  28 
Oktober  29  10  27 
November  25  26 
December  21  25 
ANVR maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten