Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksLoket voor aanvraag voor NOW-regeling open op 6 april a.s.: meer bekend over invulling

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Loket voor aanvraag voor NOW-regeling open op 6 april a.s.: meer bekend over invulling

Dinsdag 31 maart 2020
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft vanmorgen in een persconferentie een toelichting gegeven op de NOW – de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid. Met deze regeling kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. De regeling geldt met terugwerkende kracht per 1 maart jl. voor een periode van 3 maanden met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden. De aanvraag kan vanaf volgende week worden ingediend bij het UWV.

​"De NOW is zonder overdrijven van levensbelang voor de reisbranche. Veel ondernemers hebben hun omzet met bijna 100% zien teruglopen", zegt Frank Radstake van de ANVR. "Het is belangrijk om te zien dat er ook een opslag is van 30% voor werkgeverslasten als pensioenpremie en opbouw vakantiegeld. Het is goed dat de overheid de regeling simpel heeft gehouden, dat zorgt ervoor dat er snel kan worden aangevraagd en uitbetaald. Dat is voor veel bedrijven belangrijk om de lonen in april te kunnen uitbetalen. De komende week zullen we de regeling nauw bestuderen en de leden verder informeren".   

Maximale vergoeding is 90% van de loonsom
Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 % is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Loonsom: opslag 30% werkgeverslasten
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9538 per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5% van de werkenden valt onder dit maximum.

Belangrijk: omzetverlies is kwart jaar omzet 2019 vergeleken met periode maart-mei 2020
In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Concernrelatie
Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake is van een forse omzetdaling.

Aanvragen, voorschot en uitbetalen
Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Vaststelling subsidie na 24 weken
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

Bron: Ministerie van SZW

De kamerbrief vind je hier.

De NOW regeling hebben we hier opgenomen.