Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksAgentuurvoorwaarden in tijden van corona

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Agentuurvoorwaarden in tijden van corona

Vrijdag 3 april 2020
De ANVR krijgt op dit moment heel veel vragen over de (toepassing van de) agentuurvoorwaarden tussen agent en organisator, al dan niet in verband met de uitgifte van de Reisvouchers met SGR-dekking. Daarom hierbij een uitleg van die voorwaarden aan de hand van enkele concrete voorbeelden.

​De ANVR stelt model ANVR-agentuurvoorwaarden (AGVW) beschikbaar aan de leden. Reisagenten en organisatoren kunnen samen overeenkomen hiervan af te wijken. Als partijen geen andere afspraken hebben gemaakt, dan gelden (onder meer) de volgende 5 belangrijke regels:

1. tenzij partijen anders af hebben gesproken, zal de doorverkoper de betalingsvoorwaarden van de organisator, waaronder de regels voor aanbetaling van (een deel van) de reissom, richting die organisator respecteren. De hoogte van de aanbetaling die door de organisator van de doorverkoper verlangd wordt, dient vooraf bekend te zijn gemaakt (artikel 9 lid 1 van de agentuurvoorwaarden).

2. Alle door de doorverkoper voor de organisator geïncasseerde gelden behoren toe aan de organisator. Voor de toepassing van dit artikel worden onder geïncasseerde gelden ook begrepen de gelden, die de doorverkoper had behoren te incasseren, doch voor de betaling waarvan hij aan de reiziger uitstel heeft verleend (artikel 9 lid 2).

3. De doorverkoper heeft geen recht van opschorting. Bij betwisting van een vordering van de organisator heeft hij niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en betalingen achterwege te laten (artikel 9 lid 3).

4. De reissom minus de overeengekomen provisie dient uiterlijk binnen 2 weken na de datum waarop de reiziger dient te betalen, in het bezit te zijn van de organisator, tenzij de reiziger in verzuim is en de doorverkoper overeenkomstig het bepaalde in lid 4  heeft gehandeld (artikel 9 lid 7).

5. Alleen als de doorverkoper afwijkt van dit betalingsschema en niet tijdig aan de organisator meldt dat de klant niet heeft betaald  draagt hij het incasso risico. Anders niet (artikel 9 lid 6).

 

Wat betekent dit nou in de praktijk?

Voorbeeld 1:

Een klant boekt bij een reisagent een reis van een touroperator van  € 10.000,- en moet daar (volgens de betalingsvoorwaarden van de organisator) 15 % op aanbetalen. De klant betaalt de gehele reissom echter in 1 keer (€ 10.000,-). De agent stort de voorgeschreven aanbetaling van €1500,- door aan de organisator. Nu door corona de reis wordt geannuleerd, schrijft de organisator een coronavoucher (CV) uit van € 1500,-. Aangezien de klant reeds €10.000,- heeft betaald, gaat het voucher van de organisator in de kluis en schrijft de agent voor de klant een CV uit van € 10.000,-. Is dit de juiste manier van handelen?

Dit is niet juist. Betaling door de klant aan de agent geldt als betaling aan organisator. Als de agent failliet gaat, spreekt SGR (of de klant) de organisator aan voor € 10.000,-. De reisagent maakt inbreuk op de gemaakte afspraken en benadeelt hierdoor de organisator. Hoewel de agent pas 2 weken na de datum waarop de klant moet betalen de reissom aan de organisator moet door storten, is en blijft het wel geld van de organisator. Dus ook als de klant te vroeg heeft betaald! Het is dan ook aan de organisator te beslissen :
- of de restantreissom tijdelijk aan de klant moet worden terugbetaald.
- of een voucher voor de totale reissom wordt uitgegeven.

Voorbeeld 2
De klant moet, conform de betalingsvoorwaarden van de organisator, 6 weken voor vertrek de restantreissom voldoen. De klant weigert dit te doen. Gelet op de coronamaatregelen op zijn bestemming vindt de klant dat dit niet van hem verlangd kan worden, sterker zelfs: hij eist zijn aanbetaling terug. Wat moet de reisagent doen?

Art. 9 lid 4 van de AGVW stelt dat de agent (namens de organisator) de klant een termijn van 14 dagen moet worden gegeven alsnog te betalen. Dit moet echt direct door de agent worden gedaan. Wanneer de klant na 14 dagen nog steeds weigert te betalen, moet de reisagent dit direct melden (art. 9 lid 5) aan de organisator. Het is dan aan de touroperator te beslissen om de reis te annuleren, of de klantgegevens op te vragen om zelf achter de restant reissom aan te gaan. Als de reisagent de niet-betaling van de klant op tijd meldt, kan hij niet voor de niet-betaling aangesproken worden door de organisator. Meldt de agent de niet-betaling niet of niet op tijd, dan benadeelt hij/zij de organisator en is de agent aan de organisator een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan het door de reiziger verschuldigde bedrag art.9 lid 6). Zorg dus voor tijdige betaling van de klant, en informeer de organisator op tijd als dat niet lukt! Let op: het is aan de organisator om te bepalen of corona een valide reden is voor weigering van de restantbetaling of zelfs terugbetaling van de aanbetaling.

Voorbeeld 3
De accommodatie waarvoor de reisagent heeft bemiddeld, moet door corona worden geannuleerd. De reisagent geeft hiervoor namens de accommodatieverschaffer aan de klant een CV uit. De accommodatieverschaffer geeft echter vrij snel daarna de betaling terug aan de agent. Wat nu te doen?


Als de accommodatie is gehuurd bij een bij SGR-aangesloten deelnemer, kan de SGR-deelnemer ook voor alleen een accommodatie een CV uitgeven aan de klant via de agent. Wanneer echter de (aan)betalingen door de SGR-organisator of SGR-accommodatieverschaffer worden teruggeven aan de klant via de agent, dan moet de agent dit terstond (d.w.z. direct) doorstorten naar de klant (art. 9 lid 13).  De agent mag dit geld dus niet houden en/of voor iets anders gebruiken! De klant laat je in ruil het voucher weer inleveren.
Bovenstaand principe geldt vanzelfsprekend op vergelijkbare manier als je als agent nog geen voucher hebt uitgegeven aan de klant. Ook dan moeten door de organisator/SGR-accommodatieverschaffer teruggegeven (aan-)betalingen worden doorgegeven aan de klant. Je mag dan niet zelf alsnog een voucher uitgeven!