Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksAanvullend Voucherbesluit SGR lost voucher-issues tussen agent en organisator op.

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
Aanvullend Voucherbesluit SGR lost voucher-issues tussen agent en organisator op.

Dinsdag 28 april 2020
Door SGR is vandaag een aanvullend voucherbesluit genomen. Met dit aanvullende besluit is de tekst van het modelvoucher vastgesteld en kunnen reisagenten nu óók officieel Corona-Vouchers (CV) uitgeven op hun eigen naam, óók wanneer zij doorverkoper zijn en blijven. Tenslotte maakt het aanvullende besluit van SGR het mogelijk voor organisatoren om (onder bepaalde voorwaarden zoals het ondertekenen van een aanvullende aansprakelijkheidsverklaring) netto-vouchers uit te geven, d.w.z. vouchers onder aftrek van de aan de agent betaalde commissie. Uitgifte van bruto-vouchers is en blijft de hoofdregel: wie dat al doet hoeft dus niets te veranderen.

Het voucherbesluit van het bestuur SGR op 14 maart heeft voor de reisbranche een goede uitwerking gehad. Door het uitgeven van vouchers als alternatief voor de terugbetaling van door corona geannuleerde reizen, kon een acuut liquiditeitstekort van de reisbranche worden voorkomen. Met de garantstelling door SGR werden vele klanten alsnog gerustgesteld en stemden zij in met het ontvangen van de CV.
Na de voortvarende besluitvorming stuitte de reisbranche op enkele praktische uitvoeringsproblemen. In de ANVR-mailingen aan de leden werd in de afgelopen weken hier zo goed mogelijk een oplossing voor gegeven, maar een aanvullend SGR besluit zou welkom zijn. Hierover is door de ANVR in de afgelopen week overleg gevoerd. Het uiteindelijke besluit is vandaag  door het SGR bestuur genomen en te vinden op https://www.sgr.nl/reisorganisaties/news/aanvullend-bestuursbesluit-sgr-voucher-28-april-2020/. Concreet betekent dit het volgende: 

  1. Vaststelling tekst modelvoucher
    In het besluit van 14 maart was reeds door SGR aangegeven dat een modelvoucher kon worden voorgeschreven. Op verzoek is een model door de ANVR opgesteld voor de leden (zie ANVR-bericht van 8 april en 15 april). Dit model is nu door SGR met enkele kleine aanvullingen overgenomen zie https://www.sgr.nl/wp-content/uploads/Model-retailvoucher.docx Het vervangt het op 8 en 15 april door de ANVR verzonden model.
  2. Uitgifte voucher ook door reisagent als bemiddelaar
    Het oorspronkelijke voucherbesluit staat feitelijk alleen de uitgifte van vouchers toe door organisatoren. Lang niet altijd is het door de organisator uitgegeven voucher correct. Ook worden door reisagenten producten (b.v. een taxi, concertkaartje ect.) toegevoegd. Dat maakt de agent niet gelijk zelf organisator voor de hele reis, maar voor deze extra's (die meetellen bij het vaststellen van de een bankgarantie voor SGR) kon feitelijk geen CV worden afgegeven. In het ANVR -Nieuws van 1 april werden hier wel regels voor gegeven, maar met het nu genomen SGR-besluit is het voor agenten nu ook officieel toegestaan aan de klant één CV uit te geven, waarbij de CV van de toeleverende organisator(en)  in de (digitale) kluis van de reisagent kan worden opgeborgen.
    Wij wijzen  er echter nogmaals op dat over verzekeringspremies, poliskosten, wijzigingskosten, telefoonkosten, creditcardkosten, borgsommen, proceskosten, rentekosten en kosten voor het verkrijgen van visa en soortgelijke kosten,  geen CV mag worden uitgeven. Deze kosten, genoemd in de SGR-garantieregeling (art. 3, lid 10 E), zijn expliciet uitgesloten van dekking in de SGR-garantieregeling. 
  3. Organisatoren mogen onder voorwaarden ook netto-vouchers uitgeven.
    Bij verkoop via de Retail moet de voucher in beginsel de waarde hebben van het bedrag dat de consument via de reisagent aan de organisator heeft (aan) betaald. Dat leverde in de praktijk problemen op tussen reisagent en organisator  Bijvoorbeeld omdat de doorbetaling door de retailer op een ander moment plaats vindt of omdat er afspraken zijn over het inhouden of verrekenen van commissie.
    Enkele touroperators gaven daarom (netto) vouchers uit op basis van de aan hen doorgestorte bedragen. Dit was niet conform het SGR-besluit maar door het onder 2. genomen besluit (de reisagent kan zelf vouchers uitgeven) levert dat geen probleem meer op. De reisagent weet immers precies wat de klant heeft (aan)betaald en kan één voucher uitgeven voor de hele reissom incl. dus de commissie en ev. extra's die de agent zelf nog heeft toegevoegd. De ANVR heeft daarom aangedrongen bij SGR om dit dus ook zo toe te staan.

NB:  Als de organisator zg. "netto" vouchers wil uitschrijven zal de organisator echter wel een aanvullende verklaring richting SGR moeten ondertekenen waarin staat dat hij aansprakelijk en verantwoordelijk blijft voor het bruto bedrag dat door de consument is betaald (de "consumentenprijs") zie https://www.sgr.nl/wp-content/uploads/Aanvullende-verklaring-van-TO-bij-uitgifte-netto-voucher.docx  . Bij verkoop van pakketreizen via de reisagent  was dat al zo dat de organisator leveringsplicht heeft,  maar voor vouchers met een netto waarde moet dat in een aanvullende verklaring richting SGR nog eens worden vastgelegd. Organisatoren zijn niet verplicht netto-vouchers uit te geven. Wie conform de regels tot nu toe bruto-vouchers uitgaf, kan dit gewoon blijven doen. Wie netto-vouchers wil uitgeven, moet dus wél eerst de verklaring van SGR (bijgevoegd) ondertekenen.