Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation LinksNOW, Tozo en TVL verlengd; onderzoek naar voucherbank voor reissector

Je bent hier:
ANVR  >  ANVR-Nieuws

Nieuws
NOW, Tozo en TVL verlengd; onderzoek naar voucherbank voor reissector

Maandag 31 augustus 2020
Afgelopen vrijdag heeft de overheid de maatregelen uit het 3e steunpakket gepubliceerd. Voor de reissector is belangrijk dat de bestaande NOW, TOZO en TVL doorlopen tot eind juni 2021. Maar wel met strengere voorwaarden en lagere subsidiebedragen. Specifiek voor de reissector gaat de overheid, samen met de reisbranche kijken naar een kredietfaciliteit gekoppeld aan vouchers (voucherbank).

Het gepubliceerde derde steunpakket van de overheid bestaat uit 3 peilers:
1. De NOW, Tozo en TVL worden met negen maanden verlengd
2. Publieke investeringen worden versneld en private investeringen worden aangejaagd
3. Financiële ruimte om mensen van wie werk onder druk staat of die hun rekeningen niet meer kunnen betalen perspectief te bieden.

Met name de maatregelen onder 1. zijn van groot belang voor reisondernemers. De NOW en de Tozo worden richting zomer '21 aangescherpt. (hogere drempels en/of lagere subsidie). Voor de TVL wordt het maximale subsidiebedrag verhoogd maar wordt in 2021 de regeling verder aangescherpt naar de bedrijven die de steun het hardst nodig hebben.
Naast deze drie instrumenten, blijven de maatregelen die ondernemers van liquiditeit kunnen voorzien, beschikbaar. Daarnaast is er aanvullende, sectorale steun voor sectoren die zwaar worden geraakt door contactbeperkingen. De reisbranche is één van de sectoren die hierbij expliciet wordt genoemd.
Voor 2. en 3. zijn intenties die door het kabinet nog verder worden uitgewerkt. Wij verwijzen hiervoor naar de tekst van het derde steunpakket.
 
Verlenging NOW
Het kabinet verlengt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet (in het eerste tijdvak) sprake zijn van minimaal 20% omzetdaling (gelijk aan NOW 2). Het vergoedingspercentage wordt vanaf oktober 80%. In het tweede tijdvak (januari 2021) bedraagt het vergoedingspercentage 70% en in het derde tijdvak (april 2021) 60%. Vanaf de tweede tranche is de NOW toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden.  Naast de middelen voor de overgang naar werk, biedt het kabinet werkgevers daarom in de NOW 3 vanaf het eerste tijdvak (oktober) de ruimte een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in een verlaging van de subsidie bij de vaststelling. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken maximaal twee maal het dagloon zijn  wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde tijdvak zal dit worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon. De inspanningsverplichting gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijven in de NOW-systematiek bestaan. De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. Net als in de NOW 1 en 2 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.
 
Verlenging TOZO
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd met negen maanden tot 1 juli 2021. Net als bij de NOW wordt de regeling gedurende de verlengingsperiode aangescherpt. Per 1 oktober 2020 wordt in de Tozo 3 een vermogenstoets in de vorm van een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. De toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3.
 
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Het kabinet heeft besloten de TVL daartoe met negen maanden te verlengen, waarbij het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 90.000 per drie maanden. Bovendien wordt de TVL vanaf 1 januari gerichter ingezet op de bedrijven die het sterkst worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Voor de tranche tot en met 31 december wordt de TVL verlengd onder de huidige voorwaarden, dat wil zeggen dat bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30% in aanmerking komen. Vanaf 1 januari worden de voorwaarden voor de TVL aangescherpt door deze omzetdervingsgrens te verhogen naar 40%. Voor de periode 1 april tot en met 30 juni 2021 wordt de grens op 45% gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd.

Sectorale steun
Door de overheid wordt slechts aan enkele sectoren sectorale steun toegezegd: de culturele sector, publieke omroepen, dierentuinen, evenementenbranche, reisbranche en nertsenfokkerijen.
Wat betreft de reisbranche wordt de reeds bekende lening aan SGR d.d. 29 mei van €150 mln gememoreerd. Daarnaast worden nu aan enkele andere (kleinere) garantiefondsen vergelijkbare regelingen aangeboden (kosten: ong. €10 mln). In de kamerbrief is tevens opgenomen dat het kabinet verder samen met de reisbranche de haalbaarheid en wenselijkheid onderzoekt van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden. Voor verdere toelichting zie het ANVR Nieuws van 28 augustus hierover.

Liquiditeitssteun
De verruiming van de Borgstelling MKB (BMKB-C) blijft beschikbaar en  heeft een looptijd tot 1 april 2021. De coronamodule in de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) en de regeling Klein Krediet Corona (KKC) hebben een looptijd tot en met 31 december 2020.
Wat betreft betaling van belasting gaan alle ondernemers nieuw opgekomen betalingsverplichtingen uiterlijk per 1 januari 2021 hervatten. Ondernemers die slechts drie maanden uitstel van betaling hebben gekregen, zullen nieuw opgekomen betalingsverplichtingen al hervatten zodra die driemaands periode is verstreken. Daarnaast komt er voor de opgebouwde belastingschuld een betalingsregeling van 24 maanden vanaf 1 januari 2021. De verlaagde invorderingsrente (0,01% wordt verlengd tot 31/12/2021.
Een overzicht van alle financiële regelingen is hier te vinden. Via de Coronacalculator van VNO/NCW en MKB-Nederland kan je precies zien waarvoor je in aanmerking komt,  waarbij je de tegemoetkomingen tevens kan berekenen.

Beoordeling.
Walter Schut van de ANVR: "Prima dat het derde steunpakket niet voor slechts enkele maanden is, maar duidelijkheid biedt t/m juni 2021. Deze lange periode is van belang omdat op korte termijn (met de meeste reisbestemmingen op oranje) er weinig perspectief is en de crisis voor de reisbranche nog wel even zal duren. Toch zullen veel werknemers moeten omzien naar ander werk want lang niet alle bedrijven zullen deze crisis kunnen overleven. Wie deze periode wel door kan komen zal  afgeslankt verder moeten.
De hogere drempel (30% omzetverlies) bij de NOW zal in de reisbranche (helaas) wel worden gehaald. Echter de lagere vergoedingspercentages (dalend naar 60%) zorgen voor een serieus probleem en kan betekenen dat bedrijven, zelfs bij zicht op herstel, het alsnog het niet redden. Wat betreft de TOZO doet, naast de partner toets,  de vermogenstoets veel zelfstandige ondernemers (zoals ZRA's) pijn. Velen zullen hierdoor niet in aanmerking komen voor TOZO terwijl hun lasten veelal wél vaak op twee inkomens zijn gebaseerd. Je wordt gestraft wanneer je b.v. een financiële buffer voor later hebt opgebouwd.
Ook bij de TVL worden de  omzetverliesgrenzen bij de tweede en derde tranche weliswaar hoger maar de omzetverliezen in de reisbranche zijn fors dus de meeste ondernemers zullen die hogere drempels halen. Wel speelt uiteraard nog steeds het bekende item van de TVL voor reisbemiddelaars. Wij blijven bij de overheid aandacht voor dit probleem vragen. Wat betreft de sectorspecifieke maatregelen is de reisbranche één van de weinige sectoren waarvoor toezeggingen zijn gedaan. Een voucherbankregeling is zeker nog niet rond, maar de verwijzing in het steunpakket naar de gesprekken die hierover door ANVR/SGR met de Ministeries worden gevoerd, is positief"