Je bent succesvol ingelogd op Mijn ANVR
Uitloggen
Powered by 
Intranet

Skip Navigation Linksminimumeisen

Je bent hier:
ANVR  >  Bedrijven  >  ANVR Lid worden

informatie over
aansprakelijkheidsverzekering

Bedrijven die lid zijn van de ANVR moeten een aansprakelijkheidsverzekering hebben en in stand houden. Deze verzekering moet voldoen aan een aantal minimumeisen die door de ANVR zijn opgesteld. Jaarlijks, binnen 2 maanden na elke premievervaldatum, moet worden aangetoond dat een goedgekeurde polis van kracht is (gebleven).

Goedkeuring van en advies over aansprakelijkheidsverzekeringen

De ANVR keurt elke nieuwe aansprakelijkheidspolis op basis van onze minimum eisen.  Leden worden verzocht een kopie van hun polis te sturen voor goedkeuring naar de ANVR verzekeringsdeskundige, Cor Daalder via verzekeringen@anvr.nl. Als een polis wordt overgesloten of gewijzigd dan geldt ook dat als een nieuwe polis die (opnieuw) dient te worden gekeurd.

Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor ANVR-Reisagenten

Voor reisagenten geldt dat die kunnen deelnemen aan de Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor ANVR-Reisagenten mits meer dan 50% van de totale omzet via wederverkopen van pakketreizen en losse reisonderdelen wordt gerealiseerd. Deelname is niet verplicht maar in de praktijk nemen vrijwel alle agenten hier aan deel, gelet op de premie. 

Minimumeisen
    Verzekerd bedrag

 • Het verzekerd bedrag dient door het ANVR-bedrijf zelf te worden bepaald aan de hand van haar risicoprofiel. Minimaal dient verzekerd te zijn: € 6.000.000,-- per gebeurtenis of per claim/reeks van claims, voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en minimaal € 6.000.000,-- per verzekeringsjaar.

    Vormen van aansprakelijkheid

 • De verzekering moet de aansprakelijkheid dekken

  o    die voortvloeit uit de wet, waaronder de Wet op de Reisovereenkomst
  o    die voortvloeit uit de ANVR-voorwaarden.

    Wie verzekerd moeten zijn

 • De verzekering moet de aansprakelijkheid dekken wegens schade als gevolg van zowel eigen handelen of nalaten, als de aansprakelijkheid wegens schade als gevolg van handelen of nalaten van hulppersonen, zoals vervoerders, lokale agenten, accommodatieverschaffers etc. De verzekering moet tevens de aansprakelijkheid dekken die verband houdt met het bemiddelen bij het tot stand komen van aan reis gerelateerde verzekeringen. 

    Vormen van schade: Opzicht en vermogensschade

 • Onder schade wordt verstaan: dood, letsel van personen (incl. legionella) en beschadiging en/of tenietgaan van zaken, incl. zaken van reizigers die het ANVR-bedrijf onder zich heeft (in verzekeringstermen: "onder opzicht"). Onder schade wordt ook verstaan: gederfd vakantiegenot en overige in de privésfeer geleden puur financiële schade die niet het gevolg is van de hiervoor genoemde vormen van schade. 

    Dekkingsgebied

 • Het dekkingsgebied moet alle geboekte/te boeken reizen en/of alle georganiseerde/te organiseren reizen omvatten. Een uitsluiting voor aanspraken, gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada, is toegestaan.

    Werkgeversaansprakelijkheid

 • De verzekering moet tevens de aansprakelijkheid dekken als werkgever ten opzichte van zijn of haar ondergeschikten.

    Lagere verzekerde bedragen vermogensschade en opzicht toegestaan

 • Toegestaan is een lager verzekerd bedrag voor de aansprakelijkheid wegens

  i)         gederfd vakantiegenot en overige puur financiële schade die niet het gevolg is van dood,
              letsel en/of zaakschade resp.
  ii)       schade aan zaken van reizigers die het ANVR-bedrijf onder zich heeft.

    Géén beperkingen!

 • Beperkingen ten aanzien van avontuurlijke reizen en gevaarlijke sporten e.d. zijn niet toegestaan.

    Jaarlijks bewijs van verlenging

 • Zelfs als de polis is goedgekeurd moet jaarlijks, binnen 2 maanden na de premievervaldatum, worden aangetoond dat de polis daadwerkelijk is verlengd. Dat kan door een zgn. certificaat te mailen naar verzekeringen@anvr.nl; verzekeraars en tussenpersonen zijn gewend een dergelijk bewijs van het bestaan van een polis af te geven. Een email, waarin de verzekeraar of de tussenpersoon ons bevestigt dat de polis ongewijzigd is voortgezet is, volstaat ook.

Welke verzekeraars en tussenpersonen?

Er zijn tenminste twee verzekeraars die, via een onafhankelijke makelaar of tussenpersoon, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunnen aanbieden die voldoet aan de ANVR minimumeisen, te weten:

Niet elke lokaal of landelijk werkende tussenpersoon is vertrouwd met het verzekeren van je risico's.

De hierna genoemde makelaars en tussenpersonen zijn dat in elk geval wel:

Tenslotte het volgende:

 • Leg ook offertes ter beoordeling aan de ANVR voor via verzekeringen@anvr.nl.
 • Wij adviseren pas een verzekering te sluiten nadat de offerte door ons is goedgekeurd. Zeg daarna eventueel (soms is het beter dat niet te doen) je huidige verzekering op.
 • "Goedgekeurd door de ANVR" betekent dat de verzekering voldoet aan de Minimum ANVR-eisen. Dit wil niet automatisch zeggen dat het een goede/goedkope/adequate verzekering voor specifiek jouw bedrijf is. Laat je daarom goed adviseren over je aansprakelijkheidsrisico's, risicoprofiel en te verzekeren bedrag.
 • Bij wijziging of oversluiten van je lopende verzekering kunnen maar beter geen "gaten" ontstaan in de aansluiting van dekking. Let hierop en laat je ook op dit punt goed adviseren.
 • Meld (bij oversluiten van je lopende verzekering) alle bij jou bekende aanspraken vóór de royementsdatum bij je oude verzekeraar. Dit geldt ook voor omstandigheden die later nog tot een aanspraak zouden kunnen leiden.

ANVR leden kunnen voor vragen over het voorgaande, maar ook voor algemene vragen over de aansprakelijkheidsverzekering rechtstreeks met Cor Daalder (verzekeringen@anvr.nl) mailen.


Deel en print